Omgevingsmanagement

 

Ben jij al bekend met de nieuwe Omgevingswet?

“Ongerustheid over de nieuwe omgevingswet”, “Gevolgen Omgevingswet voor gemeenten nog onduidelijk”, “De Omgevingswet vraagt om fundamentele keuzes”. Het zijn slechts enkele van meerdere nieuwskoppen die de onzekerheid omschrijven omtrent de nieuwe omgevingswet. Je herkent het vast: je praat erover met je collega’s, je leest erover in het nieuws, maar wat verandert er nou écht voor jou? Heeft het gevolgen voor je werk, of misschien je eigen leefomgeving? Geen idee!

Van 24 wetten naar één wet

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2021 werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt 24 bestaande wetten naar één wet op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, geluid, erfgoed, bodem, natuur en verkeer. Op de website van de Rijksoverheid wordt beschreven dat door de nieuwe wet er meer ruimte voor initiatieven ontstaat binnen gemeenten. Regels worden overzichtelijker en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en vrijheid. Het bewerkstelligen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zorgt ervoor dat zowel burgers als bedrijven slechts bij één loket terecht hoeven voor projectaanvragen. Het antwoord ‘nee tenzij’ verandert in een ‘ja mits’. Meer mogelijkheden dus voor bouwondernemingen en projectontwikkelaars!

Eensgezindheid in regelgeving vanuit het Rijk verdwijnt

Naast het gemak van vereenvoudiging van regelgeving zorgt de overheveling van verantwoordelijkheden naar lokale besturen voor discrepantie. Eensgezindheid in regelgeving vanuit het Rijk verdwijnt, waardoor er lokaal grote verschillen kunnen ontstaan in de voorheen genoemde ‘ja mits’. Waar een bepaalde activiteit in gemeente A wel toegestaan is, zal met ingang van de nieuwe omgevingswet in buurgemeente B, onder dezelfde omstandigheden, er geen groen licht gegeven kunnen worden. Omdat lokale besturen onder de nieuwe Omgevingswet het mandaat hebben om voor activiteiten en projecten de ‘ja mits’ in te vullen, kunnen er op lokaal niveau grote verschillen kunnen ontstaan.

Voorbereiding gewenst

Al met al is er nu al zichtbaar dat de nieuwe Omgevingswet niet alleen maar voordelen brengt. Er dient rekening gehouden te worden met lokale gevolgen voor activiteiten- en/of projectaanvragen. Hoewel 2021 nog ver lijkt, betekent dit niet dat er niet alvast voorbereidingen getroffen kunnen worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat omgevingsplannen al opgesteld worden door bedrijven ter voorbereiding. De komende jaren voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal blijken waar daadwerkelijk de struikelblokken komen te liggen. Wat in elk geval al wel duidelijk is, is dat het van belang is dat lokale besturen onderling goed met elkaar zullen moeten communiceren en afwegingen goed moeten onderbouwen. Zodoende kunnen verschillen in project- en activiteitenaanvragen zo gering mogelijk gehouden worden en zal desondanks het lokale karakter van de Omgevingswet er toch nog uniformiteit zijn.

Rainbow Management is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij denken graag mee in uw voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Of vul het formulier in: