Rainbow Management

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 “Algemene Bepalingen en Voorwaarden 2014-01”

Algemene Bepalingen en Voorwaarden voor het uitvoeren van Consultancy, Interim-, Project-, Contract-, Omgevings-, en Managementopdrachten door RAINBOW MANAGEMENT B.V. Op verzoek zullen deze voorwaarden aan iedere belanghebbende worden verstrekt.

1.2 “RAINBOW MANAGEMENT B.V. “

RAINBOW MANAGEMENT B.V., hierna verder te noemen RAINBOW MANAGEMENT, gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder KvK-nummer 60762799.

1.3 “CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT- CONTRACT- en OMGEVINGSMANAGER”

Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die namens of in opdracht van RAINBOW MANAGEMENT bepaalde taken of een bepaalde opdracht zal vervullen binnen de onderneming of organisatie van een derde.

1.4 “PRINCIPAAL”

De rechtspersoon of persoon, als ‘derde’ genoemd onder 1.3 binnen wiens onderneming of organisatie RAINBOW MANAGEMENT bepaalde taken of een bepaalde opdracht zal vervullen.

1.5 “Opdracht (of overeenkomst)“

Een tussen PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT gesloten schriftelijke overeenkomst, waarbij RAINBOW MANAGEMENT zich verbindt bepaalde taken of een bepaalde opdracht te verrichten binnen de onderneming of organisatie van de PRINCIPAAL, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De opdracht geldt eerst dan als gesloten wanneer RAINBOW MANAGEMENT, na ontvangst van de (eventueel mondelinge of via email verstrekte) opdracht of instructie, schriftelijk of via email heeft bevestigd deze te accepteren.

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten (opdrachten)

2.1 Iedere aanbieding, alsdan bedoeld als propositie tot het verkrijgen van een opdracht, is met inachtneming van het in 1.5 bepaalde vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd.

2.2 Aanbiedingen, overeenkomsten, documenten en bestanden van RAINBOW MANAGEMENT, welke voor, namens en in het belang van de (potentiële) principaal zijn gemaakt dan wel zijn verstrekt door RAINBOW MANAGEMENT of haar principaal, mogen zonder toestemming van RAINBOW MANAGEMENT niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2.3 Iedere overeenkomst wordt door de PRINCIPAAL aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de PRINCIPAAL – uitsluitend ter beoordeling van RAINBOW MANAGEMENT – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.

3. Toepassing

3.1 Geldigheid

Deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen en aanbiedingen tussen RAINBOW MANAGEMENT en de PRINCIPAAL, met betrekking tot het uitvoeren van interim-opdrachten door RAINBOW MANAGEMENT binnen de onderneming of organisatie van de PRINCIPAAL.

3.2 Afwijkingen 

Afwijkingen van deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden zijn slechts dan geldig, indien deze door RAINBOW MANAGEMENT schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen zijn op zich staand en er kunnen met betrekking tot later of eerder aangegane rechtsverhoudingen geen rechten aan worden ontleend.

3.3 Uitsluiting 

Eventuele andere (algemene) voorwaarden van de PRINCIPAAL zijn niet van toepassing en zijn expliciet van de overeenkomst tussen de PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT uitgesloten.

3.4 Voortdurende werking 

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren onder meer: geheimhouding en non-concurrentie (artikel 6), intellectueel eigendom (artikel 10), geschillen en toepasselijk recht (artikel 11).

4. Eisen, selectie en keuze

4.1 Selectie 

RAINBOW MANAGEMENT maakt de selectie van de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER aan de hand van RAINBOW MANAGEMENT bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de opdracht beschikbare kandidaten enerzijds en van de door de PRINCIPAAL aan RAINBOW MANAGEMENT verstrekte gegevens betreffende de inhoud van de opdracht anderzijds. Een extern aan te trekken kandidaat wordt voorgesteld aan de PRINCIPAAL nadat een uitvoerig intakegesprek met RAINBOW MANAGEMENT heeft plaatsgevonden.

4.2 Vrijheid van keuze 

RAINBOW MANAGEMENT is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen, die RAINBOW MANAGEMENT voor een opdracht ter beschikking stelt.

4.3 Vervanging 

RAINBOW MANAGEMENT behoudt zich te allen tijde het recht voor de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT- CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER na overleg met de PRINCIPAAL en de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT- CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER te vervangen door een andere CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER, e.e.a. echter eerst na voorafgaande toestemming door PRINCIPAAL, aan welke toestemming door zowel de PRINCIPAAL als door RAINBOW MANAGEMENT voorwaarden kunnen worden verbonden.

4.4 Inzet 

RAINBOW MANAGEMENT staat ervoor in dat de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER en de eventueel andere door RAINBOW MANAGEMENT ingezette personen voor de uitvoering van de opdracht voldoende arbeid, vlijt en kennis ten dienste van de PRINCIPAAL zullen stellen, zulks in goed overleg tussen de PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT.

4.5 Klachten 

Indien de door RAINBOW MANAGEMENT geselecteerde en ingezette CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT-, of OMGEVINGSMANAGER niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de PRINCIPAAL, zal de PRINCIPAAL RAINBOW MANAGEMENT hiervan terstond telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen 1 dag schriftelijk aan RAINBOW MANAGEMENT bevestigen. Zulks zal de PRINCIPAAL echter nimmer ontslaan van de verplichting tot betaling van hetgeen RAINBOW MANAGEMENT uit hoofde van de opdracht gerechtigd is.

5. Omvang van het werk, meer- en minderwerk, extra kosten

5.2 Wijziging omstandigheden, meer- en minderwerk 

De PRINCIPAAL heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen aan te brengen in de omvang. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor betaling in aanmerking komen. Door RAINBOW MANAGEMENT uitgevoerd meerwerk wordt, onder voorbehoud van tegenbewijs door de PRINCIPAAL, geacht door of voor de PRINCIPAAL (bevoegdelijk) te zijn opgedragen.

5.3 RAINBOW MANAGEMENT heeft het recht kosten, welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, voorzien van een onderbouwing aan de PRINCIPAAL in rekening te brengen:

• wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van RAINBOW MANAGEMENT worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;

• wanneer overheidsvoorschriften, welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan RAINBOW MANAGEMENT niet bekend waren of bekend konden zijn, die een ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst in de weg staan, van kracht worden;

• bij buitenproportioneel meerwerk heeft RAINBOW MANAGEMENT het recht nieuwe voorwaarden te stellen aan de uitvoering daarvan;

• indien de PRINCIPAAL de normale uitvoering van de werkzaamheden op significante wijze beperkt of geheel belet. In zulke gevallen zal het in de overeenkomst bepaalde tarief voor de tijdseenheid (uren, dagdelen of dagen) of het proportionele deel van de in de overeenkomst vastgelegde lump sum worden doorberekend.

6. Aansprakelijkheid, geheimhouding en non-concurrentie

RAINBOW MANAGEMENT geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht.

6.2. Vrijwaring 

De PRINCIPAAL zal RAINBOW MANAGEMENT, haar bestuurders, medewerkers en CONSULTANTS, INTERIM-, PROJECT- CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGERS vrijwaren van alle met de opdracht samenhangende of uit de opdracht voortvloeiende materiële en/of immateriële schade, winstderving, (bijkomende) kosten, schade en kosten van derden, waarbij het recht van regres, ook door een eventuele verzekeraar, op RAINBOW MANAGEMENT, haar bestuurders, medewerkers en CONSULTANTS, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- en OMGEVINGSMANAGERS expliciet is uitgesloten.

6.3. Geheimhouding 

RAINBOW MANAGEMENT en de door haar ingezette CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT-, en OMGEVINGSMANAGER(S) zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht, als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden van de PRINCIPAAL en de daaraan verbonden onderneming(en), waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden haar bekend te zijn. Het voorafgaande lijdt uitzondering voor zoveel nodig in het kader van de normale uitvoering door RAINBOW MANAGEMENT en/of haar CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(S) van de opdracht. RAINBOW MANAGEMENT zal voornoemde geheimhoudingsverplichting expliciet aan haar medewerkers en CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(S) opleggen.

6.4 Directe en indirecte relatie 

Het is de PRINCIPAAL niet toegestaan om, gedurende de duur van de opdracht alsmede gedurende een periode van twee jaar na het eindigen van de opdracht, zonder tussenkomst van RAINBOW MANAGEMENT de bij haar ingezette CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(S) al dan niet tegen een vergoeding direct of indirect in dienst te nemen, werkzaamheden te laten verrichten of direct dan wel indirect een contractuele relatie met de CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(S) aan te gaan.

6.5 Vergoeding bij overtreding 

Indien de PRINCIPAAL binnen de termijn als bedoeld in 6.4 met tussenkomst van RAINBOW MANAGEMENT met de CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(S) een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden aangaat, zal de PRINCIPAAL een niet voor matiging in aanmerking komende bemiddelingsvergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig de totale winstderving welke RAINBOW MANAGEMENT lijdt en welke zij naar verwachting had kunnen veronderstellen, doch met een minimum van 100.000 Euro per incident.

6.6 Aansprakelijkheid 

6.6.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van RAINBOW MANAGEMENT alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door RAINBOW MANAGEMENT bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van RAINBOW MANAGEMENT wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden een certificaat/ polis voorblad verstrekt.

6.6.2 Indien de in artikel 6.6.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RAINBOW MANAGEMENT in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van RAINBOW MANAGEMENT alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door RAINBOW MANAGEMENT bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal 10% van het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de PRINCIPAAL in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

6.6.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de PRINCIPAAL. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de PRINCIPAAL geen rechten ontlenen.

6.6.4 RAINBOW MANAGEMENT is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de PRINCIPAAL of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de PRINCIPAAL verstrekte inlichtingen.

6.6.5 Indien RAINBOW MANAGEMENT bij de uitvoering van haar opdracht derden inschakelt gebeurt dit in overleg met Principaal. RAINBOW MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6.6.6 RAINBOW MANAGEMENT is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door RAINBOW MANAGEMENT gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

6.6.7 RAINBOW MANAGEMENT is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de PRINCIPAAL aan RAINBOW MANAGEMENT verzonden (e-mail)berichten RAINBOW MANAGEMENT niet hebben bereikt.

6.6.8 RAINBOW MANAGEMENT is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de PRINCIPAAL de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van de Consultant, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks sommatie van RAINBOW MANAGEMENT niet of niet tijdig heeft voldaan.

6.6.9 RAINBOW MANAGEMENT is, behoudens er duidelijk aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6.10 RAINBOW MANAGEMENT kan – rekening houdende met hetgeen bepaald is onder 6.6.1 tot en met 6.6.11 – slechts dan aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van ondubbelzinnig aangetoonde schade die aan RAINBOW MANAGEMENT toerekenbaar is.

6.7 Derde partij 

Indien de PRINCIPAAL namens een derde partij de opdracht verstrekt, is de PRINCIPAAL naast deze partij volledig aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6.8 Beperking aansprakelijkheid 

RAINBOW MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor het werk voor zover dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover dat onder zijn directie is uitgevoerd.

6.9 Tekortkoming personen 

RAINBOW MANAGEMENT is voor tekortkoming van personen in zijn dienst c.q. onder zijn directie niet aansprakelijk, indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

6.10 Specifieke uitsluiting aansprakelijkheid 

Onverminderd het bepaalde in Artikel 4 en 6.6 zal aansprakelijkheid van RAINBOW MANAGEMENT niet bestaan indien en voor zover de PRINCIPAAL ter zake het risico van enige schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid van RAINBOW MANAGEMENT zal in voorkomende gevallen beperkt zijn tot 10% van het bedrag van het honorarium dat RAINBOW MANAGEMENT voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht in rekening heeft gebracht, gerekend over een maximum periode van de laatste 6 maanden.

6.11 PRINCIPAAL ’s verplichtingen m.b.t. werkplek en werkomstandigheden 

Indien de werkzaamheden bij de PRINCIPAAL ter plaatse en/of onder diens verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, is de PRINCIPAAL jegens RAINBOW MANAGEMENT verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin en waarmede de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht dienen te worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de PRINCIPAAL jegens RAINBOW MANAGEMENT gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT dientengevolge in de uitoefening van zijn opdracht en werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate aan de grove schuld van de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT is te wijten. Onder overmacht voor RAINBOW MANAGEMENT, zijnde niet toerekenbare tekortkomingen, zijn begrepen verhindering of bemoeilijking van de uitvoering van de aan RAINBOW MANAGEMENT verstrekte opdracht door overheidsmaatregelen, werkstaking, verkeersstremmingen, wanprestaties van andere door de PRINCIPAAL ingeschakelde derden en voorts alle andere omstandigheden die buiten opzet of aanmerkelijke schuld van RAINBOW MANAGEMENT voor haar uitvoering van de opdracht in ernstige mate bemoeilijken.

Indien de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de PRINCIPAAL, in de uitvoering van zijn opdracht of werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de PRINCIPAAL jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene, die door de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of de dood in belangrijke mate mede aan de grove schuld van de medewerker of CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT is te wijten. PRINCIPAAL zal RAINBOW MANAGEMENT te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens RAINBOW MANAGEMENT eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals neergelegd ook in Art. 1638 B.W. en belanghebbende(n) te cederen, resp. mede namens RAINBOW MANAGEMENT tegen PRINCIPAAL geldend te maken.

6.12 Afdracht loonbelasting en sociale premies 

RAINBOW MANAGEMENT staat ervoor in, dat zij alle verplichtingen, die krachtens de Belasting- en Sociale Verzekeringswetten, alsmede krachtens de Volksverzekeringen, op haar rusten uit hoofde van het dienstverband met medewerkers van RAINBOW MANAGEMENT, steeds stipt en volledig zal nakomen. Voorts ziet RAINBOW MANAGEMENT er zorgvuldig op toe dat de (zelfstandige) CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGERS hun verplichtingen, die krachtens de Belasting- en Sociale Verzekeringswetten, alsmede krachtens de Volksverzekeringen, op hen rusten uit hoofde van de overeenkomst met RAINBOW MANAGEMENT, stipt en volledig zullen nakomen. RAINBOW MANAGEMENT vrijwaart de PRINCIPAAL ten aanzien van eventuele aanspraken dienaangaande.

7. Looptijd en beëindiging

7.1 Duur 

Iedere overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt automatisch van rechtswege door het verstrijken van de duur van de opdracht.

7.2 Verlenging

De opdracht kan met instemming van de PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT worden verlengd dan wel worden gewijzigd op nader overeen te komen voorwaarden, welke door middel van een amendement op de opdracht moeten worden vastgelegd.

7.3 Uitzonderingen 

In afwijking van het in 7.2 genoemde, wordt de PRINCIPAAL geacht van rechtswege in gebreke te zijn en kan RAINBOW MANAGEMENT de opdracht zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gebonden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten, indien:

• de PRINCIPAAL in staat van faillissement wordt verklaard;

• de PRINCIPAAL surseance van betaling aanvraagt;

• de onderneming van de PRINCIPAAL wordt gestaakt of geliquideerd;

• er een conservatoir of executoriaal beslag is of wordt gelegd op roerende en onroerende zaken, liquiditeiten, deposito’s, waardepapieren en vorderingen van de PRINCIPAAL;

• de PRINCIPAAL haar verplichtingen niet nakomt;

• er zich omstandigheden voordoen welke de goede naam en eer van RAINBOW MANAGEMENT, haar medewerkers en/of CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGERS kunnen aantasten of hen anderszins materiële of immateriële schade kunnen veroorzaken.

In voorkomende gevallen zal RAINBOW MANAGEMENT de PRINCIPAAL hiervan terstond per aangetekend schrijven mededeling doen.

7.4 Vrijwaring van schadeclaims 

Indien RAINBOW MANAGEMENT een opdracht overeenkomstig een van de in Artikel 7.1 t/m 7.3 genoemde oorzaken of wegens overmacht beëindigt dan wel opschort, zal RAINBOW MANAGEMENT nimmer tot enige schadevergoeding jegens de PRINCIPAAL of andere belanghebbenden gehouden zijn.

7.5 Bij verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht of het ontbreken van voldoende vertrouwensbasis kunnen beide partijen de opdracht voortijdig beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden.

7.6 Recht op verhaal 

RAINBOW MANAGEMENT behoudt zich het recht voor de aantoonbaar door haar geleden schade ten gevolge van beëindiging van de opdracht door de PRINCIPAAL in rechte bij de PRINCIPAAL te verhalen.

7.7 Behoudens ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig 7.5 wordt beëindiging ten opzichte van RAINBOW MANAGEMENT, haar CONSULTANTS, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGERS geacht in te houden volledige decharge van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en van de werkzaamheden die de medewerker(s) en/of CONSULTANT(S), INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGERS van RAINBOW MANAGEMENT hebben vervuld. PRINCIPAAL blijft verplicht de vergoedingen te voldoen tot en met de dag der ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.8 Eindafrekening na beëindiging 

Zodra de opdracht is beëindigd wordt de eindafrekening aan de PRINCIPAAL gezonden.

7.9 Iedere tussentijdse beëindiging van de opdracht dient schriftelijk te geschieden bij een aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven, dan wel een deurwaardersexploot.

8. Declaraties

8.1 Declaraties 

Voor de uit hoofde van de opdracht tussen de PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT verrichte diensten is de PRINCIPAAL aan RAINBOW MANAGEMENT een declaratie verschuldigd, conform hetgeen vermeld is in de opdracht.

8.2 Verantwoording 

RAINBOW MANAGEMENT zal de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER(s) verplichten gedurende de looptijd van de opdracht een tijd- en kostenverantwoordingsformulier bij te houden, welke als basis dient voor het in rekening brengen aan de PRINCIPAAL van de uit hoofde van de opdracht verleende diensten. Het tijd- en kostenverantwoordingsformulier zal ter accordering periodiek doch in ieder geval maandelijks beschikbaar worden gesteld door de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER of medewerker van RAINBOW MANAGEMENT aan de PRINCIPAAL.

8.3 Tijd- en kostenverantwoordingsformulieren 

De gespecificeerde declaraties van RAINBOW MANAGEMENT worden uitgeschreven aan de hand van de door de PRINCIPAAL voor akkoord getekende tijd- en kostenverantwoordingsformulieren, welke de PRINCIPAAL verbindt. Bij verschil tussen het bij RAINBOW MANAGEMENT ingeleverde tijd- en kosten-verantwoordingsformulier en het door de PRINCIPAAL behouden afschrift, geldt het bij RAINBOW MANAGEMENT ingeleverde tijd- en kosten-verantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de declaratiefactuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs.

8.4 Juistheid van tijd- en kostenverantwoordingsformulieren 

Partijen dienen er beide op toe te zien dat op de tijd- en kostenverantwoordingsformulieren het juiste aantal uren en de juiste onkosten naar waarheid staan vermeld

8.5 Betwisting urenverantwoording 

Jegens de PRINCIPAAL, die zijn verplichting ingevolge 8.4 niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van duidelijkheid ten aanzien van de gewerkte uren van de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT van voor de partijen verbindend bewijs, zal RAINBOW MANAGEMENT in geval van betwisting door de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER van RAINBOW MANAGEMENT van de opgave van de PRINCIPAAL het recht hebben de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die in zulks voorkomende gevallen op 50 uur gesteld zullen worden plus de in de overeenkomst eventueel vastgestelde reisuren en reiskosten.

8.6 De vaststelling van de gewerkte tijden door of vanwege RAINBOW MANAGEMENT ingevolge 8.5 dient als grondslag/onderbouwing voor de in 8.7 genoemde facturatie.

8.7 Facturatie 

Facturatie geschiedt tweewekelijks op basis van werkelijk gemaakte uren en declarabele kosten. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na verzendingsdatum, zonder korting of verrekening, te worden voldaan.

8.8 Betalingen 

Uitsluitend betalingen aan RAINBOW MANAGEMENT zelf werken bevrijdend.

8.9 BTW 

Alle door RAINBOW MANAGEMENT opgegeven tarieven zijn exclusief de wettelijk vastgestelde BTW.

8.10 Ingebrekestelling bij niet-tijdige betaling 

Na het verstrijken van de in 8.7 vermelde betalingstermijn, is de PRINCIPAAL in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De PRINCIPAAL is alsdan aan RAINBOW MANAGEMENT een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per maand.

8.11 Beëindiging na ingebrekestelling 

Na het verstrijken van de in 8.7 vermelde betalingstermijn, is RAINBOW MANAGEMENT gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden uit hoofde van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten, zulks met behoud van alle uit de opdracht voortvloeiende rechten.

8.12 Incassokosten bij niet tijdige betaling 

Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van het invorderen en innen van door RAINBOW MANAGEMENT niet tijdig van de PRINCIPAAL ontvangen betalingen, komen volledig voor rekening van de PRINCIPAAL. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

8.13 Verrekening gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten 

Betalingen van de PRINCIPAAL strekken primair ter voldoening van de door deze in 8.10 bedoelde verschuldigde rente alsmede van de in 8.12 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste uitstaande vordering.

8.14 Zekerheidstelling 

Onverminderd het in artikel 8 vermelde, is RAINBOW MANAGEMENT wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft gerechtigd van de PRINCIPAAL een zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de PRINCIPAAL uit hoofde van de opdracht verschuldigd is of verschuldigd zal zijn ter hoogte van 10% van de totale opdracht.

9. Ontstentenis

9.1 Verhindering, ziekte en ongeval 

Bij verhindering, ziekte of ongeval van de CONSULTANT, INTERIM-, PROJECT-, CONTRACT- of OMGEVINGSMANAGER, zullen de PRINCIPAAL en RAINBOW MANAGEMENT elkander hiervan terstond telefonisch en schriftelijk of per email in kennis stellen, zulks teneinde RAINBOW MANAGEMENT in staat te stellen passende maatregelen te treffen.

9.2 Aansprakelijkheid 

RAINBOW MANAGEMENT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, welke de PRINCIPAAL lijdt wegens ontstentenis als vermeld onder 9.1.

10. Intellectueel eigendom

10.1 RAINBOW MANAGEMENT behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

10.2 Alle door RAINBOW MANAGEMENT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, analyses etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van PRINCIPAAL en mogen door PRINCIPAAL zonder voorafgaande toestemming van RAINBOW MANAGEMENT niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.3 RAINBOW MANAGEMENT is gerechtigd om al hetgeen door RAINBOW MANAGEMENT is vervaardigd na overleg met principaal te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

11. Slotbepalingen

11.1 Afwijkingen en aanvullingen 

Afwijkingen en aanvullingen op de opdracht zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

11.2 Recht van toepassing 

Op alle opdrachten en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen die ter zake van de opdracht of van nadere daarmede in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, en waarop deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624